โครงการอบรมกฎจราจรและวินัยการจราจรสำหรับนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

19 ก.ค. 66

งานรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล จะได้จัดทำโครงการอบรมกฎจราจรและวินัยการจราจรสำหรับนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจรและปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เข้ารับการอบรม ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและแนะนำให้แก่บุคคลอื่นได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการลดปัญหาจราจร ฝึกความมีระเบียบวินัยการจราจรให้เกิดขึ้นในชุมชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ ครู บุคลากร นักเรียน ของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว