โครงการสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2562

08 ก.ค. 62

วันที่ 8 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น.กิจกรรมอบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการตามกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสีคิ้ว