โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน ประจำปี 2562

25 มิ.ย. 62

วันที่ 25 มิ.ย. 62 เวลา 09.30 น. โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน ประจำปี 2562 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำทิ้งของตนเองก่อนปล่อยลงสู้ลำตะคลอง ณ ห้องประชุมจันทึก