โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปีงบประมาร 2562 (ครั้งที่ 2)

11 ก.ค. 62

วันที่ 11 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปีงบประมาร 2562 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ครั้งที่ 2