โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ “โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี”

29 ก.พ. 67

👩‍⚕️👨‍⚕️วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ “โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี” จัดกิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อคัดกรองวัณโรค ณ หอประชุมจันทึก ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว 👩‍⚕️👨‍⚕️