โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาษณ 2564 ครั้งที่ 1

23 มี.ค. 64

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาษณ 2564 ครั้งที่ 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการสาัตว์ปลอดดรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564