“โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสุชัยพัฒนา”

28 มิ.ย. 66
“โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสุชัยพัฒนา”
#เครดิตงานจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสีคิ้ว