โครงการฝึกอบรมครอบครัวเกษตรอินทรีย์ ชีวีปลอดโรค รุ่นที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 12 มิถุนายน 2566 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2566

20 มิ.ย. 66

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองสีคิ้ว
โครงการฝึกอบรมครอบครัวเกษตรอินทรีย์ ชีวีปลอดโรค รุ่นที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 12 มิถุนายน 2566 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 รุ่นละ 50 คน
จากกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว