โครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10 ส.ค. 63

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดโครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การประชุมประชาคมระดับเมือง) ณ ห้องประชุมจันทึก 1