โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 🙋🙋‍♀️

22 มี.ค. 67

📍วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมจันทึก 1 📍
👉เทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 🙋🙋‍♀️
👉เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ