โครงการประชุมปฏิบัติการในการสำรอจ คัดกรอง ค้นหา กักตัว กลุ่มเสี่ยงตัว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

13 เม.ย. 63

วันที่  13-15 เม.ย. 63  โครงการประชุมปฏิบัติการในการสำรอจ  คัดกรอง ค้นหา  กักตัว  กลุ่มเสี่ยงตัว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)