แสดงราคากลางงานก่อสร้างโครงการ  ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล 24 ฝั่งชุมชนบ้านโรงงาน หมู่ที่ 11 ตำบลมิตรภาพฯ

08 ก.ค. 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ  ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล 24 ฝั่งชุมชนบ้านโรงงาน หมู่ที่ 11 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา