แสดงราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ  จัดทำป้ายชื่อถนน -ซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

08 ก.ค. 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ  จัดทำป้ายชื่อถนน -ซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :