แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

19 มิ.ย. 66