แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

13 ม.ค. 65

#หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองสีคิ้ว

โดยเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ได้รับการอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 โดยมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบยริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงวานของรัฐ  พ.ศ. 2562

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :