แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12 ก.ย. 65

เทศบาลเมืองสีคิ้ว  ได้รับการอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   โดยมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังมาตรฐานและหลักเหณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2562