แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผน ๓ ปี) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙

05 ก.ย. 66

#หน่วยตรวจสอบภายใน

เรื่อง แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผน ๓ ปี) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙