แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผน 3 ปี) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง 2568

07 ก.ย. 65

เทศบาลเมืองสีคิ้ว  หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผน 3 ปี) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง 2568