แนวทางการปฏิบัติที่ดีและเทคโนโลยี ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  แบบคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

29 มิ.ย. 65

#ข่าวประชาสัมพันธ์งานกำจัดขยะมูลฝอยปละสิ่งปฏิกูล  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการปฏิบัติที่ดีและเทคโนโลยี ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  แบบคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :