เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

21 ต.ค. 64
👉๑. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕