เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน

02 มิ.ย. 65
#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน