เรื่อง  การจัดทำแผนจัดหาพสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2565

19 ต.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  การจัดทำแผนจัดหาพสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2565

  1. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
  2. แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 2565