เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ

01 มิ.ย. 65
#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว📌
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ