เรื่อง  การกำหนดจุดผ่อนผันในการตั้งวางจำหน่ายสินค้า  หร้อมหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และแผนผังการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันถนนเทศบาล ๘ พ.ศ. ๒๕๖๗

22 มี.ค. 67

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  การกำหนดจุดผ่อนผันในการตั้งวางจำหน่ายสินค้า  หร้อมหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และแผนผังการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันถนนเทศบาล ๘ พ.ศ. ๒๕๖๗