เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนกันไปเลือกตั้งในพื้นที่เขตเทศบาล

24 มี.ค. 64

เดินรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น
24 มีนาคม 2564 (เวลา 09.30 น.) เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดย นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครูและนักเรียน
ในเขตเทศบาล ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนกันไปเลือกตั้งในพื้นที่เขตเทศบาลเส้นถนนชุมค้าหน้า Big C
ผ่านสี่แยกประปา ตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดชุมค้า ถึงสามแยกบ้านหัน เพื่อเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว ในวันอาทิตย์ที่
28 มีนาคม 2564 (เวลา 08.00 – 17.00 น.) ณ หน่วยเลือกตั้งที่รายชื่ออยู่