เทศบาลเมืองสีคิ้ว รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และประกาศนโยบาย No Gift Policy พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

08 มี.ค. 66

เทศบาลเมืองสีคิ้ว รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และประกาศนโยบาย No Gift Policy

พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมจันทึก 1 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดยนายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลและครูทุกคน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อมอบและรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตามการปฏิบัติราชการ แจ้งข่าวสารต่างๆ  พร้อมนี้นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว ได้นำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริต และประกาศนโยบาย No Gift Policy ต่อที่ประชุม เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :