เทศบาลเมืองสีคิ้ว ต้อนรับ กรมควบคุมมลพิษ, จังหวัดฟุกุโอกะ และศูนย์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น (JESC)

27 ม.ค. 63

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น เทศบาลเมืองสีคิ้ว ต้อนรับ กรมควบคุมมลพิษ, จังหวัดฟุกุโอกะ และศูนย์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น (JESC) ติดตามรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการดูแลรักษาระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศของเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสีคิ้ว 1