เทศบาลเมืองสีคิ้วประชุมเพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21 ก.ค. 65
👩‍💻วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.👩‍💼
🏢เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดย
👉นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรี
👉นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย ปลัดเทศบาล
👉หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
📝ร่วมประชุม เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวทางที่กำหนด