เทศบาลเมืองสีคิ้วประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

07 ก.ค. 66

👩‍💻วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมจันทึก 1👩‍💻