ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถกระเช้าไฟฟ้า  รถบรรทุก 6 ล้อ (4*2)  ติดตั้งบูมยกกระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาสฯ

23 ส.ค. 65

ตารางแสดงราคากลางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถกระเช้าไฟฟ้า  รถบรรทุก 6 ล้อ (4*2)  ติดตั้งบูมยกกระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาส  ตัวรถใช้เครื่องยนต์ดีเซล  4 สูบ 4 จังหวะ  มีกำลังไม่น้อยกว่า  100  กิโลวัตต์  หรือไม่น้อยกว่า 134.00 แรงม้า