วิดีโอ “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” จากคณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว (YouTube)

16 ก.พ. 66
👩‍🏫ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสีคิ้ว ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้ร่วมการบูรณาการ “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยนำวิดีโอ “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ที่จัดทำโดยคณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว เผยแพร่ในช่องทาง YouTube เป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชน ท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งความแตกต่าง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ถ่ายทอดผ่านวิดีโอ “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”
📜ตามนโบายกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมไทย ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
#ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร่วมชมผลงานของคณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้ที่ YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=YzD25gEZHEc
👍ร่วมกด Like กด Share ด้วยนะคะ📲
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :