ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย  โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดขยะเชิงกล-ชีวภาพ (MBT)

14 ก.ย. 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

โครงการจ้างเหมาบริการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย  โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดขยะเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :