ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์  บริเวณสวนสาธารณะ บึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

31 ต.ค. 66

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์  บริเวณสวนสาธารณะ บึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)