ราคากลางโครงการ ขยายเสียงไร้สายในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว

22 มิ.ย. 66

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ ขยายเสียงไร้สายในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :