ราคากลางแสดงวงเงินก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณร่วมใจ (ป่าช้าไทย) หมู่ที่ 1 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

31 ส.ค. 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ  ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์  สวนสาธารณะร่วมใจ  (ป่าช้าไทย) หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา