ราคากลางฯ โครงการ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนชุมค้า  ช่วงสะพาน 2 ถึงสะพาน 1  หมู่ที่ 2

09 ก.พ. 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อ โครงการ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนชุมค้า  ช่วงสะพาน 2 ถึงสะพาน 1  หมู่ที่ 2 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)