ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างราคาท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล  18 หมู่ที่ 2  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  

22 พ.ย. 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างราคาท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล  18 หมู่ที่ 2  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา