ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะ บึงสีคิ้ว  หมู่ที่ ๔ฯ

28 ต.ค. 64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะ บึงสีคิ้ว  หมู่ที่ ๔  ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา