ราคากลางงานก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (เวทีกลางแจ้ง) บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

19 เม.ย. 67

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

เรื่อง โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (เวทีกลางแจ้ง) บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา