ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ  ถนนเทศบาล ๒๒ (ซอยไก่ย่าง) หมู่ที่ ๑ ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

11 พ.ย. 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  ก่อสร้างรางระบายน้ำ  ถนนเทศบาล ๒๒ (ซอยไก่ย่าง) หมู่ที่ ๑ ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :