ราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล  24 ฝั่งชุมชนบ้านโรงงาน  หมู่ที่ 11  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

31 ม.ค. 66

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล  24 ฝั่งชุมชนบ้านโรงงาน  หมู่ที่ 11  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา