ราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ เทศบาล  17 ซอย 1/2 หมู่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

08 ก.พ. 66

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เทศบาล  17 ซอย 1/2 หมู่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา