รณรงค์ชี้แจงและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ แก่ประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ แบบสมัครใจ

12 พ.ค. 64

วันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๔ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสีคิ้วเข้าร่วมรณรงค์ชี้แจงและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ แก่ประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ แบบสมัครใจ ซึ่งมีพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการตลาดเทศบาล ๑ ให้ความสนใจและซักถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก