มติคัดเลือก สภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว

11 พ.ค. 64

ตามที่นายอำเภอสีคิ้วได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้วครั้งแรก
ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว
คัดเลือก ประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว, รองประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว, เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว
ได้มีมติคัดเลือก ดังต่อไปนี้
๑. นายคเชนทร์ สร้อยจำปี เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว
๒. นายอดิศร โมหะหมัด เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว
๓. นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว