พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30 ต.ค. 66

📍✍️วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการยั่งยืน เกิดผลอย่งเป็นรูปธรรมและมีแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ ร่วมกับส่วนราชการ และภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน โดยคำนึงหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพัฒนา วัดด้วยแนวทาง ๓-๕-๗-๙ ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันภาพที่ดีขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน✍️📍