ผลการให้คะแนนติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

01 ธ.ค. 65