ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว

30 ม.ค. 61

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 (เวลา 13.30 น.) มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ณ ห้องประชุมสีคิ้ว 1