ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การขยายระยะกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

07 ธ.ค. 66
#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
เรื่อง การขยายระยะกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗