ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองสีคิ้ว

05 ก.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองสีคิ้ว

ประกอบด้วย

-แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

-แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2564 (เงินสะสม)

-แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

-แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564