ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนและด้อยโอกาสของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปี 2564 (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน)

18 มี.ค. 64